Zawarcie umowy

Zawarcie umowy
Zawarcie umowy jest niezbędne

Umowy zawierane są z osobami posiadającymi tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, a w przypadku budynków wielolokalowych właścicielem lub zarządcą po spełnieniu warunków technicznych określonych przez MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o.

Umowę o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków   zawieramy w przypadku:

W tym celu należy złożyć wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków wraz z wymaganymi dokumentami.

Pobór wody z urządzeń wodociągowych lub odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. bez zawarcia pisemnej umowy zgodnie z obowiązującą ustawą jest nielegalny i podlega karze grzywny.