Wystawianie faktur i płatności

Rozliczenia kalkulowane są na podstawie taryf
Ceny określone są w taryfach

Rozliczenia są prowadzone na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków, przy czym ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody podane w aktualnym Rozporządzeniu Ministra.

Celem zmiany liczby osób korzystających z kanalizacji należy wypełnić i złożyć deklarację liczby osób zamieszkałych.

Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności deklaracji ze stanem faktycznym. Rozliczenia ryczałtowe nie są możliwe w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych.

Faktury za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiane są w zależności od okresu rozliczeniowego. Faktura przesyłana jest Klientowi pocztą (listem zwykłym) lub doręczana przez pracownika MZWiK.

Jeśli Klient nie otrzymał faktury lub ją zagubił, należy wystąpić z Wnioskiem o wydanie duplikatu faktury.

Klient dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze. Reklamacja nie wstrzymuje płatności należności.