Kontrole instalacji wod-kan

Kontrole instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych są przeprowadzane z Urzędu bądź na Wniosek Władającego nieruchomością. Celem kontroli jest weryfikacja poprawności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz poprawności rozliczeń z klientami. Kontrolujący przeprowadzają kontrole na podstawie imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół kontroli, który podpisują kontrolujący i odbiorca.