Wodomierze


1. Odczyty wodomierzy
2. Montaż/wymiana wodomierza
3. Ekspertyza wodomierza
4. Wodomierze dodatkowe – subliczniki

1. Odczyty wodomierzy

Odczyty wodomierzy dokonywane są w okresach jednomiesięcznych dla Klientów Instytucjonalnych, i dwumiesięcznych dla Klientów Indywidualnych. Długość okresu obrachunkowego, będącego podstawą wystawiania faktur, umieszczona jest w umowie o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków. Odczyty prowadzone są przez upoważnionych pracowników MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. Na życzenie Klienta pracownik odczytujący licznik winien okazać legitymację służbową. Jeżeli pracownik MZWiK nie zastanie Klienta w domu, zostawia informację z prośbą o podanie odczytu.

Można samodzielnie odczytać stan wodomierza, a następnie przekazać jego wskazanie do MZWiK w Nowym Targu Sp z o.o.:

2. Montaż/wymiana wodomierza

Wodomierze główne na przyłączach wodociągowych do nieruchomości, zainstalowane w ramach prac własnych przez pracowników MZWiK, są własnością MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o.. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy wodomierz jako urządzenie pomiarowe posiada 5-cio letni okres ważności cechy legalizacyjnej. Po upływie tego okresu należy odnowić legalizację wodomierza. Jest to niezbędne w celu określenia i potwierdzenia poprawności wskazań danego urządzenia pomiarowego oraz uwzględnieniu jego wskazań w rozliczeniach.

Montaż, plombowanie oraz wymianę wodomierza na:

Po każdorazowym wykonaniu takiej usługi spisywany jest Protokół montażu/plombowania/wymiany wodomierza, który po podpisaniu przez klienta, uwzględniany jest w rozliczeniach za wodę i/lub ścieki.

3. Ekspertyza wodomierza

3. W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza głównego Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnego wniosku – zlecenia usługi dokonania ekspertyzy wodomierza tj. sprawdzenia przez Obwodowy Urząd Miar.

Wodomierz jest demontowany z przyłącza wodociągowego (wymieniany na inny) przez pracowników Spółki, a następnie przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar.

Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych ocenia dokładność pomiaru.

Po przeprowadzonym badaniu Urząd Miar wydaje „Świadectwo Ekspertyzy”, w którym podaje wyniki sprawdzenia.

W przypadku gdy badania metrologiczne:

4. Wodomierze dodatkowe – subliczniki

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. informuje Klientów o możliwości zainstalowania na terenie nieruchomości wyposażonej w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne dodatkowego wodomierza do pomiaru wody.

Wodomierze dodatkowe zamontowane za wodomierzem głównym są własnością Klienta – ich montaż oraz wymiana leży w gestii Klienta. Celem wprowadzenia do rozliczeń Klient wykonuje montaż i zgłasza do MZWiK gotowość do zaplombowania wodomierza.