Podstawy prawne i regulaminy

Działalność MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. regulują, w szczególności, następujące akty prawne:

 1. Kodeks Spółek Handlowych,
 2. Kodeks Cywilny,
 3. Ustawa o samorządzie gminnym,
 4. Ustawa o gospodarce komunalnej,
 5. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 6. Ustawa Prawo Wodne
 7. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 8. Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowy Targ
 9. Umowa Spółki i Regulamin organizacyjny Spółki
 10. Zarządzenia Burmistrza Miasta, uchwały Rady Miasta,
 11. Ustalenia kierunkowe Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej
 12. Plany wieloletnie i ustalenia strategiczne
 13. Regulacje wewnętrzne Zarządu
 14. Roczne plany działania (plan finansowy, plan inwestycyjny, inne plany roczne).