Reklamacje

Usługobiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących sposobu realizacji przez przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej– przesłane pocztą lub osobiście złożone na Dziennik podawczy MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest w formie pisemnej osobie składającej reklamację.

Zgłoszenie przez Klienta zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.