Stacja uzdatniania wody w Szaflarach

Stacja Uzdatniania Wody Szaflary (SUW) jest obecnie rezerwowym źródłem zasilania miasta Nowy Targ w wodę. SUW bazuje na wodach powierzchownych ujmowanych z rzeki Biały Dunajec.  Wykonana została na podstawie projektu technicznego w roku 1957. Maksymalna wydajność zakładu to 6050 m³/d.

Obecny układ technologiczny przedstawia się następująco:

Ujęcie wody – spiętrzona jazem woda rzeki Biały Dunajec gromadzona jest w studni zbiorczej, a następnie doprowadzana do uzdatniania.

Koagulacja – prowadzona jest w dwóch niezależnych ciągach obejmujących mieszanie, flokulację oraz sedymentację.

Filtracja – cztery komory filtrów pośpiesznych ze złożem piaskowo-antracytowym.

Dezynfekcja – na rurociągu wody przefiltrowanej zamontowano lampy UV do dezynfekcji wody. Dodatkowo wodę można dezynfekować podchlorynem sodu.

Pompownia – podczas pracy SUW uzdatniona woda podawana jest do sieci ciśnieniowo.

Laboratorium SUW –  wykonuje analizy w zakresie wewnętrznego monitoringu kontroli jakości wody. Jakość wody zgodnie z badaniami akredytowanymi dostępna jest na stronie MZWiK.

Obecnie obiekt spełnia też rolę bazy dla służb utrzymania ujęć podziemnych.

Adres:  ul. Zakopiańska 39C, 34-424 Szaflary