Ochrona danych osobowych

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. z siedzibą w 34-400 Nowy Targ ul. Długa 21, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 7352869568, zwany dalej MZWIK.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

MZWIK jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO* przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

* – RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

** – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

Dane osób składających wnioski /zawierających umowy z MZWIK, przedstawicieli i reprezentantów podmiotów, które składają wnioski/zawierają umowy z MZWIK  

W przypadku osób reprezentujących kontrahentów MZWIK, podstawą przetwarzania danych są obowiązujące przepisy prawa (w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub/i uzasadniony interes administratora danych osobowych jakim jest zapewnienie kontaktu z kontrahentem oraz zapewnienie realizacji umów zawartych z kontrahentami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 Dane osób przebywających w obszarze widzenia pola monitoringu

Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli

Osoby przesyłające zapytania poprzez pocztę e-mail oraz telefonicznie

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

MZWIK nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

MZWIK nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez MZWIK moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o., 34-400, Nowy Targ, ul. Długa 21

adres e-mail: mzwik@mzwik.nowytarg.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Wojciech Byrski, iod@mzwik.nowytarg.pl