Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

1. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod.-kan.

Warunki techniczne przyłączenia są dokumentem precyzującym zasady i określającym możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wydanie tego dokumentu przez MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. jest bezpłatne i następuje po złożeniu w siedzibie naszej spółki odpowiedniego wniosku. Warunki przyłączeniowe dla budynków jednorodzinnych wydawane są w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku, w pozostałych przypadkach w ciągu 45 dni. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia musi być kompletnie wypełniony, nie budząc wątpliwości do zakresu działalności na posesji. Wnioski niekompletne, wadliwe, budzące wątpliwości merytoryczne, będą rozpatrywane negatywnie.

2. Wymagania formalne

Wymagania formalne jakie należy spełnić w celu przystąpienia do realizacji przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego zostają określone w warunkach technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci  wod.-kan. Należy mieć na uwadze, iż kwestie te są przede wszystkim regulowane obowiązującymi przepisami prawa.

3. Realizacja przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne do nieruchomości należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, sporządzonym planem sytuacyjnym oraz warunkami technicznymi wydanymi przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o., z materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. Zgodnie z obowiązującym prawem realizację  budowy  przyłączy  do  sieci  oraz  studni  wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

4. Odbiór wykonanego przyłączenia

Wykonane odcinki przyłączeniowe należy pisemnie zgłosić do odbioru technicznego, przed zasypaniem wykopu z wyprzedzeniem min. 2 dni roboczych. Odbioru dokonuje pracownik MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. w obecności Inwestora i/lub Wykonawcy robót oraz spisuje protokół odbioru końcowego. W przypadku wykonania prac bez obecności pracownika Spółki, niezbędnym jest zlecenie praz Inwestora weryfikacji wykonanego przyłączenia zgodnie z cennikiem usług Spółki.

5. Zawarcie umowy o świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Usługa dostawy wody i/lub odbioru ścieków będzie możliwa wyłącznie po podpisaniu umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w siedzibie MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. z wnioskiem o zawarcie umowy występuje Właściciel nieruchomości. Pobór wody z miejskiej sieci wodociągowej bądź odprowadzanie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej bez zawartej pisemnej umowy jest niedozwolone i podlega karze zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.