Windykacja

Klient zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Zwłoka w zapłacie należności uprawnia MZWiK do naliczania i dochodzenia ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności.

Aktualne zadłużenie z wezwaniem do zapłaty podawane jest na bieżąco w wystawianych fakturach i nie jest doliczane do wartości faktury.

W przypadku braku zapłaty, Spółka wysyła do Klienta upomnienie w sprawie uregulowania zaległości oraz z informacją o możliwości wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników.

Jeżeli po upływie terminu płatności wezwania zaległa należność nie została wpłacona, Spółka wpisuje Klienta do KRD, wysyła zawiadomienie o odcięciu dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz kieruje sprawę zadłużenia na drogę postępowania sądowego. Koszty postępowania sądowego i komorniczego ponosi zalegający z opłatami Klient.