Przyłączenie do sieci wod/kan

Procedura przyłączenia do sieci wod/kan


1. Zapewnienie odbioru ścieków
2. Wniosek o wydanie warunków technicznych
3. Wymagania formalno-prawne w zakresie dokumentacji
4. Podłączenie do sieci wod.-kan. oraz odbiór techniczny
5. Odpłatne nabycie części sieci wod/kan przez Spółkę

1. Zapewnienie odbioru ścieków 

W celu uzyskania zapewnienia odbioru ścieków (miejską siecią kanalizacyjną lub dostarczanych na punkt zlewny oczyszczalni beczkowozami) i/lub zapewnienia dostawy wody, potrzebnego na etapie wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, należy:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. wydaje zapewnienie odbioru ścieków/dostawy wody w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

2. Wniosek o wydanie warunków technicznych

W przypadku przyłączania nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej/wodociągowej należy:

MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. wydaje warunki techniczne w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Warunki techniczne ważne są 3 lata od daty ich wydania.

DOKUMENTY POWIĄZANE:

  1. Wniosek o wydanie informacji technicznej
  2. Wniosek o wydanie warunków technicznych
  3. Załącznik do warunków technicznych

3. Wymagania formalno-prawne w zakresie dokumentacji

Inwestor starający się o przyłączenie do miejskiej sieci wod.-kan. przygotowuje dokumentację projektową wymaganą w przepisach Ustawy Prawo Budowlane:
a) dla przyłączy do domów wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, kilku domów jednorodzinnych oraz sieci wod.-kan. należy opracować projekt budowlany, uzyskując w Starostwie Powiatowym decyzję o jego zatwierdzeniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę
b) dla przyłączy do domów jednorodzinnych oraz pojedynczych Inwestorów możliwe jest:

  • w przypadku budowy bez zgłoszenia, w uzgodnieniu z MZWiK w Nowym Targu Sp.z o.o. wykonanie dokumentacji zawierającej plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesioną trasą przyłączenia do istniejącej/projektowanej sieci wod-kan., z uzgodnioną lokalizacją przyłącza w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym.
  • wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu i dokonanie zgłoszenia robót budowlanych do Wydziału Administracji Budowlano Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, nie wymagający uzyskania pozwolenia na budowę.
  • wykonanie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę i uzyskanie w Starostwie Powiatowym decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

Uzgodnienia dokumentacji projektowej w MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. należy dokonać przed złożeniem odpowiedniego wymaganego Prawem Budowlanym wniosku.

4. Podłączenie do sieci wod-kan oraz odbiór techniczny

Po spełnieniu wymagań prawnych Inwestor może przystąpić do wykonania przyłączeń wod.-kan.

Uwaga! Dostawa wody/odprowadzanie ścieków jest możliwe TYLKO na podstawie podpisanej umowy!

DOKUMENTY POWIĄZANE:

5. Odpłatne nabycie części sieci wod-kan przez Spółkę

Inwestycje w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego polegają na odpłatnym nabyciu infrastruktury (sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), która może się stać bazą do przyszłej rozbudowy i pozyskania nowych klientów
więcej…

DOKUMENTY POWIĄZANE: