Informacja dotycząca zmiany taryfy

2024-04-10 Sławomir Bogdanowski

W związku ze zmianą stawek taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Nowy Targ Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji uprzejmie informuje, iż zmiana cennika, która nastąpiła z dniem 04.04.2024 r. wynika bezpośrednio z treści decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RZT.70.1.2022 z dnia 09.03.2022 r., której pełna treść została zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod informacją z dnia 27.03.2024 r.

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków są zatwierdzane przez organ regulacyjny, którym zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne określa taryfę na okres 3 lat. Tym samym, zatwierdzona dla MZWiK w Nowym Targu sp. z o.o. taryfa zaczęła obowiązywać z dniem 04.04.2022 r. Zgodnie z załącznikiem do decyzji zatwierdzającej taryfę stawki taryfowe określone zostały odrębnie dla okresu od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca i od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy. Dlatego też z dniem 04.04.2023 r., a następnie z dniem 04.04.2024 r. Spółka była zobligowana do dostosowania cennika do stawek obowiązujących w kolejnych latach taryfowych.

Pragniemy również zwrócić uwagę na skalę zmian opłat taryfowych. Cena za 1 m3 wody dla odbiorców wzrosła z poziomu 6,49 zł (netto) do poziomu 6,58 zł (netto), co oznacza realny wzrost o ok. 1,5%. Z kolei cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków bytowych wzrosła z poziomu 7,85 zł (netto) do poziomu 7,99 zł (netto), co oznacza realny wzrost o ok. 2%. W ocenie Spółki wzrost cen nie powinien stanowić obciążenia dla odbiorców finalnych usług, gdzie treść decyzji oraz rodzaje i wysokość cen i stawek opłat na cały okres obowiązywania taryfy była opublikowana na stronie internetowej Spółki począwszy od pierwszego roku obowiązywania taryfy (bezpośredni link do decyzji: https://mzwik.nowytarg.pl/wp-content/uploads/2022/03/KR.RZT_.70.1.2022-decyzjazalacznik.pdf).

Reasumując, pragniemy Państwa uspokoić, iż w kwestii wysokości opłat taryfowych Spółka działa w granicach prawa, respektując zapisy decyzji wydanej przez organ regulacyjny. Zarówno Burmistrz Miasta Nowy Targ (organ wykonawczy gminy), jak również Rada Gminy Miasto Nowy Targ (organ stanowiący i kontrolny gminy) nie posiadają umocowania prawnego do zatwierdzania stawek taryfowych i jest to wyłączna kompetencja organu regulacyjnego.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z pracownikami MZWiK w Nowym Targu sp. z o.o..