Projekt

Harmonogram Realizacji Projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w
Nowym Targu”:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu 29.03.2007
Termin zakończenia robót budowlanych 31.08.2015
Termin przekazania do użytkowania 30.09.2015
Termin zakończenia realizacji projektu 31.12.2015

Opis projektu
W dniu 28 stycznia 2010 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet: I, Gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1, Program wodno ściekowy w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM projektu: „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.
Umowa została podpisana w obecności Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary oraz przedstawicieli władz Nowego Targu i prasy, przez Burmistrza Marka Fryźlewicza i Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Krzysztofa Bolka.

Karta projektu ( źródło: https://www.nowytarg.pl)

Przedmiotem projektu było:

– budowa 14,5 km kanalizacji sanitarnej;
– modernizacja 10 km kanalizacji sanitarnej;
– budowa 5,3 km sieci wodociągowej;
– budowa nowych ujęć głębinowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym;
– budowa stacji uzdatniania wody;
– modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Targu
– zakup wyposażenia – 2 szt. wozów asenizacyjnych umożliwiających odbiór ścieków z rejonów nieskanalizowanych, o bardzo niskiej gęstości zaludnienia

Efekt ekologiczny

W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci:
– kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 7948 osób,
– wodociągowej 5820 osób.
Przedsięwzięcie ma na celu uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Targu, gwarantujące zasilanie w wodę oraz odprowadzanie ścieków za pośrednictwem infrastruktury gminnej dla ponad 95% mieszkańców miasta.

Wartość projektu
Koszt całkowity projektu 76 614 716,95 PLN
Wydatki kwalifikowalne (maksymalne) 47 738 823,58 PLN
Kwota dotacji dofinansowanie
(85 % kwoty wydatków kwalifikowalnych) 40 578 000,05 PLN

Projekt przyczyni się do wypełnienia następujących celów bezpośrednich:

– Wzrost wielkości oczyszczalni ścieków w zakresie równoważnej liczby mieszkańców z obecnych 116 000 RLM do 156 000 RLM,

– Zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń odpadowych do środowiska oraz poprawa jakości wód powierzchniowych i zasobów podziemnych,

– Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz osadowej, ujednolicenie systemu kanalizacji sanitarnej, zastąpienie przestarzałych technologii nowoczesnymi rozwiązaniami, poprawa efektywności zarządzania,

– Wpływ na rozwój gospodarki lokalnej podniesienie atrakcyjności terenu dla inwestorów,

– Podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz poprawa warunków pobytu turystów.

Zespół realizujący projekt

Zastępca Pełnomocnika Burmistrza ds. Realizacji Projektu
(MAO – Measure Autorising Officer)
mgr Wojciech Lorek

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
mgr inż. Mieczysław Wrocławiak, tel. 18 2612 394,

Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych oraz zamówień publicznych
mgr inż. Barbara Apostoł, tel. 18 26 12 395,

Inspektor ds. inwestycyjno-technicznych
mgr inż. Lucyna Chorągwicka-Batkiewicz, tel. 18 26 12 395,

Główny księgowy, specjalista ds. finansowych
mgr Teresa Fedas, tel. 18 26 12 385,

Radca prawny
mgr Alicja Chlebek, tel. 18 26 12 395,

Specjalista ds. administracyjnych
mgr inż. Agnieszka Korczak, tel. 18 26 12 395,

Specjalista ds. księgowości
Elżbieta Cyrek, tel. 18 26 12 395,

Specjalista ds. płac i zasiłków
Agata Palenica, tel. 18 26 12 395,

Starszy księgowy
Anna Leśniowska, tel. 18 26 12 395,

Starszy księgowy
mgr inż. Katarzyna Kiedziuch, tel. 18 26 12 395,

Historia projektu

• 20 maja 2015 r. – Podpisano umowę na „Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla realizacji robót budowlanych „Doszczelnienie sieci wodociągowej w Nowym Targu” w ramach projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” zadanie III.08 Doszczelnienie sieci wodociągowej w ramach Projektu.

• 14 maja 2015 r. – Podpisano umowę na „Doszczelnienie sieci wodociągowej w Nowym Targu” w ramach projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” zadanie III.08 Doszczelnienie sieci wodociągowej.

• 13 maja 2015 r. – Podpisano umowę na „Promocję projektu Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 28 kwietnia 2015 r. – Ogłoszono przetarg na „Przeprowadznenie Promocji projektu Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 24 kwietnia 2015 r. – Ogłoszono przetarg na „Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla realizacji robót budowlanych „Doszczelnienie sieci wodociągowej w Nowym Targu” w ramach projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” zadanie III.08 Doszczelnienie sieci wodociągowej w ramach Projektu.

• 2 kwietnia 2015 r. – Ogłoszono przetarg na II postępowanie „Doszczelnienie sieci wodociągowej w Nowym Targu” w ramach projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” zadanie III.08 Doszczelnienie sieci wodociągowej.

• 18 luty 2015 r. – Ogłoszono przetarg na „Doszczelnienie sieci wodociągowej w Nowym Targu” w ramach projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” zadanie III.08 Doszczelnienie sieci wodociągowej.

• 3 listopada 2014 r. – Podpisano umowę na „Budowa ujęć wody ze studni wierconej ST1 i studni wierconej PS2 w Nowym Targu” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.
• 17 października 2014 r. – Ogłoszono przetarg na „Dostawę samochodu asenizacyjnego II” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 26 września 2014 r. – Ogłoszono przetarg na „Budowa ujęć wody ze studni wierconej ST1 i studni wierconej PS2 w Nowym Targu” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 11 sierpnia 2014 r. – Podpisano umowę na „Dostawę samochodu asenizacyjnego I” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 23 czerwca 2014 r. – Podpisano umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania doszczelniania sieci wodociągowej na terenie miasta Nowy Targ w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 06 czerwca 2014 r. – Podpisano umowę na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 27 maj 2014 r. – Podpisano umowę na „Modernizacja węzła termicznego unieszkodliwiania osadu oczyszczalni ścieków w Nowym Targu” w ramach Projektu: „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 18 kwietnia 2014 r. – Ogłoszono przetarg na „Dostawę dwóch samochodów asenizacyjnych” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 15 marca 2014 r. – Ogłoszono przetarg na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 07 luty 2014 r. – Ogłoszono przetarg na „Modernizacja węzła termicznego unieszkodliwiania osadu oczyszczalni ścieków w Nowym Targu” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 05 grudnia 2013 r. – Podpisano umowę na”Budowę Systemu monitoringu i diagnostyki sieci wodociągowej w Nowym Targu” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 29 października 2013 r. – Ogłoszono przetarg na „Budowę Systemu monitoringu i diagnostyki sieci wodociągowej w Nowym Targu” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 26 września 2013 r. – Podpisano umowę na „Wykonanie 2 nowych studni wierconych dla ujęcia wód podziemnych oraz likwidację 1 studni wierconej w Nowym Targu ” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 14 sierpnia 2013 r. – Podpisano umowę na „Opracowanie dokumentacji dla realizacji Systemu monitoringu i diagnostyki sieci wodociągowej w Nowym Targu ” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 13 sierpnia 2013 r. – Ogłoszono przetarg na „Wykonanie 2 nowych studni wierconych dla ujęcia wód podziemnych oraz likwidację 1 studni wierconej w Nowym Targu ” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 13 sierpnia 2013 r. – Podpisano umowę na „Budowę sieci wodociągowej w ul. Grel w Nowym Targu” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 16 kwietnia 2013 r. – Podpisano umowę na „Budowę kanalizacji sanitarnej i odwodnienia drogi miejskiej na os. Zadział w Nowym Targu” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 27 marca 2013 r. – Podpisano umowę na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Nowym Targu w obszarze MPZP NT 17 – Czerwone Niżne” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 12 lutego 2013 r. – Ogłoszono przetarg na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Nowym Targu w obszarze MPZP NT 17 – Czerwone Niżne” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 31 stycznia 2013 r. – Ogłoszono przetarg na „Budowę kanalizacji sanitarnej i odwodnienia drogi miejskiej na os. Zadział w Nowym Targu” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 18 października 2012 r. – Podpisano umowę na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowym Targu” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 09 października 2012 r. – Podpisano umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Targu w ul. Klikuszówka i os. Nowe i Buflak” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 3 kwietnia 2012 r. – Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Grel w Nowym Targu oraz dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nowym Targu w obszarze MPZP NT 17- Czerwone Niżne w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 23 marzec 2012 r. – Podpisano umowę na „Doszczelnienie sieci kanalizacyjnej w Nowym Targu” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 24 luty 2012 r. – Ogłoszono przetarg na Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nowym Targu w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 23 luty 2012 r. – Ogłoszono przetarg na Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Grel w Nowym Targu oraz dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nowym Targu w obszarze MPZP NT 17- Czerwone Niżne w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 30 stycznia 2012 r. – Ogłoszono przetarg na Doszczelnienie sieci kanalizacyjnej w Nowym Targu w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 29 września 2011 r. – Podpisano umowę na „Budowę kanalizacji na os.Niwa w Nowym Targu – etap VI w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 9 sierpnia 2011 r. – Podpisano umowę na „Budowę odgałęzień od kanalizacji sanitarnej w ulicach „Kotlina, Zadział, Marfiana Góra, Robów, Szuflów” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 7 lipca 2011 r. – Podpisano umowę na „Budowę odgałęzień od kanalizacji sanitarnej przy osiedlach „Kowaniec, Gazdy, Oleksówki w Nowym Targu”, w ramach projektu „ Modernizacja Gospodarki Wodnej i Ściekowej w Nowym Targu „.

• 10 maja 2011 r. – Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej w Nowym Targu w obszarze MPZP 19″ (rejon szpitala) w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 8 lutego 2011 r. – Podpisano umowę na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kotlina, Zadział, Marfiana Góra, Robów, Szuflów” w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 28 stycznia 2011 r. – Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej doszczelniania sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 21 grudnia 2010 r. – Ogłoszono przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kotlina, Zadział, Marfiana Góra, Robów, Szuflów w Nowym Targu w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 8 grudnia 2010 r. – Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej doszczelniania sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu: ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.

• 29 września 2010 r. – Podpisano umowę na wykonanie materiałów audio-video do „Kampanii promocyjno – informacyjnej 2010 dla projektu „Modernizacja Gospodarki Wodnej i Ściekowej w Nowym Targu”.

• 28 września 2010 r. – Podpisano umowę na „Budowę kanalizacji sanitarnej przy osiedlach: Kowaniec, Gazdy, Oleksówki w Nowym Targu”, w ramach projektu „ Modernizacja Gospodarki Wodnej i Ściekowej w Nowym Targu „.

• 20 września 2010 r. – Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu „, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności.

• 10 września 2010 r. – Podpisano umowę na „Budowę sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu „, w ramach projektu „ Modernizacja Gospodarki Wodnej i Ściekowej w Nowym Targu „.

• 19 sierpnia 2010 r. – Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy na „Budowę kanalizacji sanitarnej przy osiedlach: Kowaniec, Gazdy, Oleksówki w Nowym Targu”, w ramach projektu „ Modernizacja Gospodarki Wodnej i Ściekowej w Nowym Targu „.

• 28 lipca 2010 r. – Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy na „Budowę sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu „, w ramach projektu „ Modernizacja Gospodarki Wodnej i Ściekowej w Nowym Targu „.

• 27 lipca 2010 r. – Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację zamówienia Materiały Promocyjno Informacyjne w ramach projektu „ Modernizacja Gospodarki Wodnej i Ściekowej w Nowym Targu „.

• 9 lipca 2010 r. – Zaproszenie do składania ofert na Materiały Promocyjno Informacyjne w ramach projektu „ Modernizacja Gospodarki Wodnej i Ściekowej w Nowym Targu „.

• 2 lipca 2010 r. – Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu „, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności.

• 1 lipca 2010 r. – Przekazanie Ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz umieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu ” Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu „.

• 30 czerwca 2010 r. – Złożenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie II wniosku o płatność tzw. wniosek „zerowy” ” Modernizacja Gospodarki Wodnej i Ściekowej w Nowym Targu „., za okres od 27 kwietnia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.

• 27 kwietnia 2010 r. – Złożenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie I wniosku o płatność pośrednią na realizację projektu ” Modernizacja Gospodarki Wodnej i Ściekowej w Nowym Targu „., za okres od 29 marca 2007 r. do 31 grudnia 2009 r.

• 28 stycznia 2010 r. – Podpisanie Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-108/09 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.1 ” Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu ” Modernizacja Gospodarki Wodnej i Ściekowej w Nowym Targu „.

• 27 sierpnia 2009 r. – Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej nr 59/2009 w sprawie przyznania dofinansowania Gminie Miasto Nowy Targ, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.1 ” Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu ” Modernizacja Gospodarki Wodnej i Ściekowej w Nowym Targu „.

• 4 grudnia 2008 r. – Złożenie wniosku o dofinansowanie do oceny do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.1 ” Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu ” Modernizacja Gospodarki Wodnej i Ściekowej w Nowym Targu „.