Dokumenty do pobrania

Wnioski:

I. Przyłączenie do sieci:

 1. Wniosek o wydanie informacji technicznej dotyczącej możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan
 2. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia wod-kan
 3. Wniosek o odbiór techniczny przyłącza
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia

II. Zawarcie umowy:

 1. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków
 2. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania nieruchomości
 3. Wniosek o zmianę danych
 4. Wniosek o rozwiązanie umowy
 5. Wniosek o zawarcie umowy z przewoźnikiem na odbiór nieczystości ciekłych w punkcie zlewnym
 6. Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych samochodem MZWiK
 7. Deklaracja ryczałtowa

III. Inne dokumenty:

 1. Wniosek o zapewnienie przyjęcia nieczystości ciekłych
 2. Wniosek o wydanie zapewnienia na odbiór nieczystości ciekłych – przewoźnicy
 3. Wniosek o użyczenie wodomierza/modułu radiowego
 4. Wniosek o użyczenie stojaka hydrantowego
 5. Wniosek o wydanie duplikatu faktury
 6. Zlecenie opomiarowania poboru wody
 7. Zlecenie usługi
 8. Zlecenie usługi badania wody
 9. Zlecenie usługi badania ścieków
 10. Zgoda na eBOK i e-faktury

Umowy:

 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 2. Umowa na regularny wywóz nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym MZWiK
 3. Umowa z przewoźnikiem na odbiór nieczystości ciekłych w punkcie zlewnym
 4. Umowa użyczenia wodomierza/modułu radiowego
 5. Umowa użyczenia stojaka hydrantowego

Wytyczne techniczne:

 1. Wniosek o wydanie informacji technicznej
 2. Wniosek o wydanie warunków technicznych
 3. Załącznik do warunków technicznych
 4. Wytyczne projektowania i wykonawstwa – warunki, standardy, wymagania