Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa ( przez okres 1 roku) do Stacji Uzdatniania Wody w Szaflarach podchlorynu sodu do dezynfekcji wody pitnej- II postępowanie

2021-11-29

Zaproszenie do złożenia oferty Ogólna klauzula informacyjna ODO Załącznik nr 1 – Druk Oferty

Przebudowa kanału sanitarnego oraz budowa dwóch studni rewizyjnych na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sądowej w Nowym Targu na działce o nr ewid. 9938/234

2021-11-22

Zaproszenie do złożenia oferty Zał. nr 1 – Formularz ofertowy Zał. nr 2 -OPZ Zał. nr 3 – Decyzja UM […]

Dostawa i wymiana korpusu kotła Viessmann Vitoplex 300 w kotle gazowym K1 na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

2021-11-16

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy pytania i odpowiedzi do treści zaproszenia do złożenia oferty dokumentacja […]

Sukcesywna dostawa ( przez okres 1 roku) do Stacji Uzdatniania Wody w Szaflarach podchlorynu sodu do dezynfekcji wody pitnej

2021-11-15

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Druk Oferty Ogólna klauzula informacyjna ODO pytania i odpowiedzi do treści zaproszenia […]

Dostawa, instalacja, wdrożenie, utrzymanie, udzielenie co najmniej 2-letniej gwarancji Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów

2021-11-10

Zaproszenie do złożenia oferty Ogólna klauzula informacyjna ODO Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 – formularz […]

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o w 2022 roku- II postępowanie

2021-11-09

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Warunków-Zamówienia Ogólna klauzula informacyjna ODO Formularz Oferty – Zał. nr 1 Załącznik do wniosku na 2022 […]

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji dozowanie podchlorynu sodu – II postępowanie

2021-10-28

Zaproszenie do złożenia oferty Zał. nr 1- Formularz ofertowy dokumentacja postępowania

Kompleksowa dostawa w 2022 roku gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

2021-10-25

ogloszenie o zamówieniu Ogólna klauzula informacyjna ODO Specyfikacja Warunków-Zamówienia Wykaz punktów poboru gazu z planowanym zużyciem w 2022 roku Zał. […]

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o w 2022 roku

2021-10-21

ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Warunków-Zamówienia Ogólna klauzula informacyjna ODO Wykaz punktów poboru energii elektrycznej z planowanym zużyciem na 2022 rok […]

Remont ogrodzeń studni S – 19, S – 11 ujęcia wody podziemnej Równia Szaflarska w Nowym Targu

2021-10-19

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy dokumentacja postępowania